درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - اصفهان