درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران