درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم در حضور بقیه همکاران درخواست تلفن همراه یا سکه در برابر جلوگیری از اضافه شدن برگ‌تشخیص