درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران