درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - زنجان