درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - قائم شهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
عدم صدور برگ جریمه