درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در قالب کمک به یک هیات ورزشی