درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با سنگ اندازی در کارم و اعلام علنی از طرف کارمند