درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
برای انجام بقیه مراحل اداری
اطلاعات تکمیلی
ریئس سابق اداره استاندارد کرمان