درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
چند زورگیر بینی مرا شکسته بودند .اما دادگاه تشکیل نمی شد.منشی قاضی بمن پیشنهاد داد جهت تسریع مبلغ کوچکی بدهم و کارم را انجام دهد