درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره آب - یزد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با انجام ندادن کار