درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - سیرجان