درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره آب - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ایراد بیخودی گرفت برا اینکه با پول حلش کنه
اطلاعات تکمیلی
پول زور گرفت