درخواست زیرمیزی
‫60,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: اخذ مجوز واردات
عمومی - اداره گمرک - تهران