درخواست زیرمیزی
‫11,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: صدور و تمدید پروانه بهداشت
عمومی - اداره بهداشت - تهران