درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - سازمان بیمه تامین اجتماعی - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خرج داره هفت نفریم
اطلاعات تکمیلی
برای باز نشستگی با سابقه ۳۵ سال