درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم گفت.
اطلاعات تکمیلی
گفت اگر پول ندهی ساختمانت را ۲۵ میلیون جریمه میکنم.