درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - مراغه