درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مهندس ناظر برای قبول پایان کار با وجود هیچ مشکلی در برق ساختمان بعد از ایرادات و بهانه های پیاپی بلخره درخاست رشوه کرد هم تلفنی هم حضوری