درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره بهداشت - قم
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
یکی از دوستان گفت که بازرس مورد نظر که مدام به کار ایراد وارد می کرد اهل رشوه است و باهاش هماهنگ کرد
اطلاعات تکمیلی
بازرس مورد نظر تشریف آورد و یک میلیون در پاکت دریافت کرد و مدعی شد که رئیسش خیلی بیشتز اینها به صورت ماهیانه در میاره شخص هم آقای روحانی از بازرسان آرایشی بهداشتی است تاریخ دقیق هم یادم نیست