درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - جهاد کشاورزی - گرگان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اگ ندی کارت راه نمیافتد
اطلاعات تکمیلی
برای بازدید زمین زیاد طول میدهند و امروز و فردا میکنند تا پول بدین سریع انجام شد