درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران