درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: خدمات سلامت و درمان
عمومی - اداره بهداشت - همدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
من پوله خودمو میگیرم تا عمل کنم،وگرنه بده کسی دیگه عمل کنه