درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - قزوین
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مدارکم گرفت و صراحتا گفت پول بده تا ماشین نبرم پارکینگ