درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: تضمین درمان و بهبودی کامل
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - بیرجند
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی واضح در حضور سایر همکاران
اطلاعات تکمیلی
برای غسل جسد مادربزرگم که به موقع و سر زمان مقرر انجام شود. بجای 20 الی 30 دقیقه بدون رشوه 2 ساعت و نیم طول میدهند.