درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خودشان گفتند
اطلاعات تکمیلی
برای اجازه دادن به فروش عطر درون ماشین خودم، گفتند باید پول بدهی