درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بوسیله وکیلم
اطلاعات تکمیلی
به مامورابلاغ واجرا