درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - آمل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
منشی
اطلاعات تکمیلی
در ازای عمل دولتی تقاضای پول کردند مخفی