درخواست زیرمیزی
‫300,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تماس