درخواست زیرمیزی
‫200,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گروه مالیاتی گفتند
اطلاعات تکمیلی
باتوجه به انجام تمامی تکالیف قانونی توسط این شرکت . اما متاسفانه گروه رسیدگی کننده تا کنون اشکال تراشی میکنند و حتی باتوجه به دستور رسیدگی مجدد ایشان از آمدن خودداری میکنند و درخواست شخصی خود را دارند . من تا آخرش میرم و 251 مکرر هم خواهم رفت .