درخواست زیرمیزی
‫100,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - ساری