درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - ورامین
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در برابر خرید از کارخانه بجای شصت میلیونی که خرید داشتند صد میلیون تقاضای فاکتور کردند ما اراءه ندادیم از ما خرید نکردند و همین چند روز پیش دیدیم با یک شرکت دیگه دارن کار میکنند .