درخواست زیرمیزی
‫32,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران