پیشنهاد پرداخت
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - شهر کرد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کاملا واضح گفته شد برای برسی سریعتر پرونده باید هزینه را پراخت کند