درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
در قالب نقدی دریافت کردند تا سند زمین تجاری بنده را صادر نمایند و این کار انجام نشد
اطلاعات تکمیلی
شخص شهردار که اکنون از اعضای شورای شهر کهنوج کرمان است کما کان به این کار و گرفتن رشوه در قالبهای قانونی انجام می دهد و از سوی برادر خود در کرمان مورد حمایت است. برادرشان سابقه زندان اوین دارند ولی در دولت جدید آزاد شدند ولی چون به صورت فامیلی در پست های حکومتی نفوذ دارند هیچ کاری نمی توان کرد.