درخواست زیرمیزی
‫6,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - خرمشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حضوری- تلفنی
اطلاعات تکمیلی
اولاً باید برای گزینه چرا از شما تقاضای رشوه شد موارد بیشتری در نظر بگیرید چون در گمرک در اکثر مراحل ترخیص علی الخصوص ارزیابی و کارشناسی سند بدون استثناء چه کالا قانونی و چه غیر قانونی ترخیص شود ملزم به پرداخت رشوه خواهید بود. بنابراین همیشه این موضوع همراه با تقاضا نیست بلکه مانند پرداختی های دیگر گویی الزامی شده و باید پرداخته شود و نیاز به درخواست طرف مقابل ندارد. اگر انجام ندهید تلفن شما را پیدا میکنند و از طریق واسطه به شما میگویند اگر میخواهید اذیت نشوید و سرگردان، فلان مبلغ را به فلان حساب واریز کنید. من به جرأت میگویم تمام بارهای ترخیصی از گمرکات سالم یا ناسالم مشمول پرداخت رشوه هستند و میتوانم این را ثابت کنم.مبلغ فوق بابت پرداخت به 4 نفر بوده است.ارزیابان و کارشناسان گمرکات پرترافیک روزانه بیش از 20 میلیون تومان درآمد از محل رشوه دارند.