درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - بجنورد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شخصی