درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شماره تلفن گرفت و گفت برو بيرون به شما زنگ زده خواهد شد،رفتيم بيرون يكي زنگ زد گفت ٤ تومن بده تا نفرسنيمش زندان