درخواست زیرمیزی
‫3,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با طولانی کردن زمان
اطلاعات تکمیلی
با اینکه تمام مرحله ها رو سپری کرده بودم برای امضای نهایی چندین روز پله ها رو بالا و پایین کردم واین اداره و اون اداره وطی بیست و پنج روز با زبان بیزبانی رسوندن که اگه پولی ندم کار انجام نمیدن