درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - اهواز