درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران