درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - شیراز