درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: پرکردن اظهارنامه مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - قزوین
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق واسطه در دفتر خدمات پستی
اطلاعات تکمیلی
مالیات بر در آمد که جریمه عدم پرداخت داشت برام کم کرد پنجاه درصد از مبلغ جریمه رشوه گرفت