درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: بارنامه برای ترخیص کالا
عمومی - اداره گمرک - بوشهر
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
من به ترخیص کارم گفتم اونم باگمرک هماهنگ کرد
اطلاعات تکمیلی
ارزیاب که سر در نمیورد از کالای من شروع کرد بهونه اوردن منم بهش گفتم که تو از این کالا سر در نمیاری چطور ایراد میگیری .اونم لج کرد و گفت بارت دست دومه و ترخیص نمیشه باید مرجوع بشه بایه پرواز بارمو بردم و با پرواز بعدی مجددا اوردم داخل و با ترخیص کارم هماهنگ کردم اونم قاچاق بارو با یه کالای دیگه عوض کردم بار من و بهم داد و بار دیگه ایی به جای بار اصلی ترخیص شد