درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با گره انداختن تو کار
اطلاعات تکمیلی
دنبال وام بودم دهنم سرویس شد وامو نمیداد همش گره مینداخت تو کار تا با رشوه حل شد