درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - اداره آب - اهواز