درخواست زیرمیزی
‫350,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: ارائه خدمات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کلامی و حضوری
اطلاعات تکمیلی
کارمند بانک برای راه انداختن کار، درخواست رشوه کرد.