درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کار رو راه نمینداخت