درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تلفنی و پیام کوتاه
اطلاعات تکمیلی
گفتن برای اینکه امتحان دانشگاه قبول بشید و بذارن تقلب کنیم باید رشوه بدم