درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سرویس دهی در منظقه ی شما امکان پذیر نیست و باید صبر کنید ببینیم همکارمون چه کاری از دستش بر میاد !
اطلاعات تکمیلی
پرداخت مبلغ و راه اندازی سرویس در کمتر از یک هفته !